Tidlig intervensjon

  • Tilpasset det enkelte barns ferdigheter, interesser og egenart
  • En-til-en trening
  • Samarbeid med foreldre
  • Utgangspunkt i språklige ferdigheter, lekeferdigheter og sosiale ferdigheter og skoleforberedende ferdigheter 
  • Samhandling og samspill med andre barn i naturlige situasjoner
  • Konkrete og oppnåelige delmål
  • Evalueres kontinuerlig 
  • Læringskurver fremstilles grafisk for å se effekt

“Jo før, jo bedre”

Tidlig intervensjon er evidensbasert praksis

Alle barn med funksjonshemninger trenger tidlig og målrettet trening for å utvikle seg best mulig. Tidlig trening passer ikke bare best for barn med autisme, men for alle barn med nevroutviklingsforstyrrelser.

Forskning viser at det å komme tidlig i gang med opplæring og trening gir den beste prognosen, både når det gjelder ferdigheter som språk, lek, deltakelse i dagligdagse handlinger og motorikk. 

Tidlig intervensjon bygger på å kartlegge hvilke utfordringer barnet har, og så å målrette trenings- og opplæringstiltak inn på enkeltferdigheter. Hvis barnet har vansker med å snakke, må man først og fremst trene barnet i å imitere lyder og enkle ord. Dette krever at man samtidig må lære barnet å sitte stille foran treneren, være oppmerksom og etter hvert trene utholdenhet. Eventuelle protester må slukkes ut, ved at de ikke tas til følge og barnet må emosjonelt tilvennes å sitte rolig og å følge med. 

Mange ferdigheter må trenes i en-til-en situasjoner med en trener, før de kan anvendes i en gruppe med barn. Slik særtrening (discrete trial training) vil ofte dominere opplæringen i den første perioden, og når barnet har etablert ferdigheter kan det gradvis integreres og ha utbytte av samhandling med andre barn, for eks. i lek. Språk er viktig for all samhandling med andre, derfor anvendes ofte mesteparten av tiden til å trene de forskjellige typer språk som er nødvendig for bedre integrering. 

Det anbefales at mengden treningstimer per uke er høy for å utnytte det store potensialet små barn har. Trening virker mye bedre på mindre barn, enn på eldre. Dess tidligere man starter trening, dess bedre.