Om oss

Velkommen til Institutt for Anvendt Atferdsanalyse

IAA har drevet siden 2001 og er lokalisert på Hinna ved Stavanger. Med over 20 års erfaring og et dedikert team på rundt 25 ansatte, er vi stolte av å tilby spesialiserte tjenester for barn, ungdom og voksne med ulike nevroutviklingsforstyrrelser.

IAA arbeider også med veiledning til foreldre, barnehager og skoler med barn uten diagnose. Vi vil være et supplement og alternativ til offentlige tilbud.

Vårt primære mål er å tilby den mest veldokumenterte formen for stimulering, opplæring og behandling til barn, ungdom og voksne med ulike nevroutviklingsforstyrrelser. Dette inkluderer diagnoser som autismespekterforstyrrelser, utviklingshemming, ADHD og andre nevrologiske tilstander.

For å oppnå dette målet arbeider vi ut fra et faglig ståsted i atferdsanalysen (Applied Behavior Analysis – ABA), som er en evidensbasert tilnærming innen pedagogikk og psykologi. ABA er anerkjent for sin effektivitet i å forbedre sosiale, kommunikasjonsmessige og læringsmessige ferdigheter gjennom systematisk bruk av intervensjoner basert på læringsteori. Vi er stolte av å være en av få institusjoner som spesialiserer seg på anvendt vitenskap, og ikke bare teori. Veiledningen vi tilbyr er praksisbasert trening kombinert med teoretisk forklaring, da forskning har vist at dette er den mest effektive tilnærmingen.

Tilpassede tjenester for individuelle behov

Våre tjenester er skreddersydd for å møte de individuelle behovene til våre brukere, uavhengig av deres unike utfordringer, genetiske diagnoser, symptomtrykk og funksjonsfall. Vi utvikler personlige behandlingsplaner basert på grundige vurderinger og samarbeid med brukerne og deres familier. Vi utarbeider individuelle tiltaksplaner for hver bruker, med klare mål, metoder og registreringsprosedyrer for å evaluere resultater. Vårt mål er å sikre at hver bruker får den nødvendige støtten for å oppnå maksimal selvstendighet og forbedret livskvalitet.

Erfarent og kompetent team

Vårt erfarne team av ansatte har solid kompetanse for å møte de varierte utfordringene som våre brukere kan ha. Vi har et bredt spekter av spesialister inkludert atferdsanalytikere, spesialpedagoger, psykologer, miljøterapeuter og helsearbeidere med omfattende erfaring innen nevroutviklingsforstyrrelser. Vår individuelt tilpassede tilnærming tar hensyn til den unike situasjonen til hver enkelt bruker, og vi er her for å støtte deg og dine kjære på deres utviklingsreise.

Oppdatert forskning og beste praksis

IAA fortsetter å holde seg oppdatert på den nyeste forskningen og faglige oppsummeringer innen nevroutviklingsforstyrrelser og anvendt atferdsanalyse. Vi deltar jevnlig på nasjonale og internasjonale konferanser og seminarer, og samarbeider med ledende forskningsmiljøer. Dette sikrer at våre tjenester er i tråd med den beste praksisen og gir oss muligheten til å implementere de nyeste metodene og teknikkene i vårt arbeid.

Støtte til foreldre, barnehager og skoler

Vi arbeider også med veiledning til foreldre, barnehager og skoler som jobber med barn uten diagnose. Vårt mål er å skape et miljø der omsorg, opplæring, utvikling og trivsel for barn og deres familier settes i sentrum. Vi tilbyr opplæring og støtte som hjelper lærere og omsorgspersoner å forstå og håndtere ulike atferdsutfordringer, samt å implementere effektive strategier som fremmer positiv utvikling hos barn. IAA fungerer som et komplementært og alternativt tilbud til andre offentlige tjenester, og vi streber etter å styrke og utfylle det eksisterende støttesystemet.

Samarbeid og nettverksbygging

Samarbeid er en kjernekomponent i vårt arbeid. Vi samarbeider med forsknings- og tilbudsinstitusjoner som fokuserer på barn med atferdsvansker, autisme og utviklingshemming, både i Norge og internasjonalt. Dette samarbeidet sikrer at vi alltid er oppdatert på den nyeste forskningen og at vi kan bidra med våre egne kliniske data. Vi jobber også tett med andre helse- og omsorgstjenester for å sikre en helhetlig tilnærming til behandling og støtte.

Høy kompetanse og kontinuerlig utvikling

Det særegne ved IAA er at vi har mange ansatte med minst treårig helse- og sosialfaglig utdannelse, samt tilgang på spesialist i klinisk psykologi. Flere av våre ansatte har mastergrad i atferdsvitenskap.

Vi tilstreber høyest mulig kompetanse nærmest mulig brukeren.

Brukerens behov står i sentrum for enhver tjeneste. IAA ble startet av foreldre som ønsket en bedre kvalitet på tjenestene til barna sine – og dette engasjementet ligger fortsatt til grunn for vår drift.

For å opprettholde høy kvalitet og minimere turnover, har vi en omfattende kompetanseplan for våre ansatte. Denne inkluderer konkurransedyktige lønnsbetingelser, veiledning, internundervisning, deltakelse på kurs både nasjonalt og internasjonalt, hospitering i andre fagmiljøer, og støtte til videreutdanning og forskning og utviklingsprosjekter. Vi tror at kontinuerlig faglig utvikling er nøkkelen til å kunne tilby de beste tjenestene.

Fleksibilitet og tilpasning

Tjenestene vi leverer skal ha en høy grad av fleksibilitet og være tilpasset foreldrenes og barnets behov. Fleksibiliteten innebærer at foreldre kan bestille tjenester til alle døgnets tider, også i ferier. Vi tar også hensyn til de målvalgene foreldrene setter, og som brukerens behov tilsier. Vårt mål er å skape et stabilt og forutsigbart miljø for både barn og foreldre, hvor alle føler seg hørt og forstått.

Rettferdig økonomi

Når det gjelder økonomi, fakturerer vi kun for timer med faktisk utført arbeid, uavhengig av om oppdraget kommer fra det offentlige (kommuner og fylkeskommuner) eller fra foreldrene. Vi ønsker å begrense antallet ansatte som jobber med hver enkelt bruker, slik at brukeren har færre personer å forholde seg til.

Takk for at du viser interesse for IAA! Ta gjerne kontakt for mer informasjon eller en uforpliktende samtale.