Diverse

NOTAT OM TIDLIG INTERVENSJON

UTDRAG FRA WORD DOKUMENT: Flere kontrollerte undersøkelser har vist at tidlig, intensiv, atferdsorientert tilnærming til barn med autisme og psykisk utviklingshemning, som Downs syndrom, gjør dem bedre i stand til å dra nytte av tradisjonelle skoletilbud, bo sammen med familiemedlemmene og bedre integreres sammen med andre barn…

PROGRESJONSLINJER FOR MÅLVALG I TIDLIG INTERVENSJON

UTTDRAG FRA WORD DOKUMENT: 1.1 Oppmerksomhetsfunksjoner 1.1.1. Sitte rolig i en stol selvstendig 1.1.2. Gi blikkontakt i respons til navnet 1.1.3. Følge instruksen ”se på meg” 1.1.4. Følge instruksjonen ”hendene i fanget” 1.2. Imitasjonsferdigheter 1.2.1. Imitere grovmotoriske bevegelser 1.2.2. Imitere bevegelser med objekter 1.2.3. Imitere finmotoriske bevegelser 1.2.4. Imitere munn- motoriske bevegelser …

REFERANSELISTE

UTTDRAG FRA WORD DOKUMENT: Fenske, E., Zalenski, S., Krantz, P. J., McClannahan, L.E. (1985). Age at intervention and treatment outcome in a comprehensive intervention program. Analysis and Intervention in Developmental Disabilities, 5, 49 – 58. Holden, B. (2005). Autisme. Amandas møte med atferdsanalysen. Gyldendal Akademisk Forlag. Harris, S.L., Weiss, M.J. (1998). Right from the start. Woodbine House.

UNDERSØKELSE AV BIVIRKNINGER AV MEDISINERING

UTTDRAG FRA WORD DOKUMENT: 1. Tåkesyn 2. Dobbeltsyn 3. Øynene ruller opp 4. Hurtig vertikale/horisontale bevegelser 5. Piper i ørene MAVE-TARM, INKLUSIV MUNN 6. Smerte/kramper i mellomgulvet 7. Redusert appetitt/anoreksi 8. Økt appetitt 9. Forstoppelse 10. Diaré 11. Væske i munn/sikler …


KURS OM VERBAL ATFERD OG REGELSTYRING

UTTDRAG FRA PDF: All atferd trenger en anledning for å forekomme. Når anledningen er tilsted vil operant atferd kunne komme avhengig av sin situasjonelle foranledning; diskriminant, diskriminativ stimulus. Foranledninger kan beskrives som ulike operasjoner. Når vi arrangerer en diskriminant vil dette være en operasjon…

KURS OM GRUNNBEGREPER

UTTDRAG FRA PDF: • Psykiatriske diagnoser er beskrivelser av atferd, og ikke påviselige kroppslige tilstander (i motsetning til medisinske diagnoser) I Norge anvendes diagnosesystemet ICD-10. • Diagnostisering bør foretas etter LEONprinsippet. • En psykiatrisk diagnose er aldri en forklaring på den atferd den beskriver, og leder ikke til spesielle behandlingstiltak…

KURS OM SPISEFORSTYRRELSER HOS FUNKSJONSHEMMEDE

UTTDRAG FRA PDF: Spiseproblemer er en samlebetegnelse for en rekke forskjellige problemer relatert til atferd; spiseatferd • Fremprovosering av oppkastrefleks • Betinget smaksaversjon (conditioned taste aversion (CTA)) • Problemer med kvantitet, overvekt, undervekt, vitaminmangler • Problemer med matens beskaffenhet, struktur, grovhet (texture) • Problemer med variasjon av mat…

WORKSHOP ON FEEDING PROBLEMS AMONG DISABLED

UTTDRAG FRA PDF: Eating disorders refers to a variety of problems related to behavior, and more specific: to eating behaviors: • Provoking vomiting reflex • Conditioned taste aversion (CTA) • Problems with quantity, resulting in obesity, weight loss, malnutrition • Problems related to food texture • Problems related to food variation • Problems with packing of food in mouth…

WORKSHOP ON PUNISHMENT AND ALTERNATIVES, RESISTANCE BEHAVIORS, SELF CONTROL

UTTDRAG FRA PDF: Extinction is a so called reductive procedure ”Extinction is a procedure in which reinforcement of a previously reinforced behavior is discontinued. In this way extinction describes a reductive procedure for behaviors previously maintained by positive or negative reinforcement and by naturally occurring sensory consequences.” (Cooper, Heron, & Heward (1987, p. 378-9)…

ABA-TRENING

UTDRAG FRA WORD DOKUMENT: Barn med psykisk utviklingshemning, Downs syndrom og andre genetiske variasjoner får ikke den tidligintervensjon de burde ha. Det har utviklet seg en praksis rundt om i landet, hvor tidligintervensjon og ABA (anvendt atferdsanalyse) trening bare tilbys barn med merkelappen autisme.