Skoletilbud & skolehjelp

Skoletilbud

IAA har lang historie med å drive grunnskole og videregående skole for barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser som ikke har passet inn i offentlig tilbud. Gjennom vårt skoletilbud får elevene mulighet til å være registrert på sin hjemmeskole, mens skole-arenaen er på IAA. Dette gir oss muligheten til å tilpasse undervisningen etter individuelle behov.

Vårt skoletilbud er utformet med en helhetlig tilnærming som tar hensyn til både faglige og sosiale utfordringer. Vi jobber tett med administrasjonen på hjemmeskolen og foreldre/verge for å utarbeide en IOP (individuell opplæringsplan) som setter klare og målbare mål for elevens utvikling.

Finansiering av skoletilbudet skjer vanligvis gjennom kommune/fylkeskommune, slik at alle elever har tilgang til utdanning uavhengig av økonomisk situasjon. Ved å samarbeide med ulike instanser og sørge for at både skoleadministrasjonen og foresatte er involvert, sikrer vi en helhetlig tilnærming til elevens utdanning og utvikling.

Ved IAA har vi fokus på å skape et inkluderende og støttende miljø hvor alle elever har muligheten til å lykkes og øke sitt potensiale. Vårt skoletilbud tilpasses den enkelte elev for å gi den støtten og veiledningen de trenger for å trives både faglig og sosialt.

Skolehjelp

I tillegg til vårt skoletilbud, tilbyr vi et omfattende skolehjelp-program som inkluderer skolefritidsordning for alle skoletrinn, leksehjelp, og veiledning av lærere, miljøterapeuter, assistenter og foreldre i skoler. Vi tilbyr støtte til elever både i grunnskolen og i videregående skole, og våre tjenester er tilpasset elever i alle diagnosekategorier. Dette inkluderer barn med autisme, Asperger syndrom, Downs syndrom, generelle lærevansker, spesifikke lærevansker, hyperkinetisk atferdssyndrom, skolevegring, og elever med eller uten atferdsvansker.

Vårt mål med skolehjelpen er å sikre at opplæringstilbudet fungerer optimalt for hvert barn, slik at de kan oppnå sin beste mulige utvikling. For å oppnå dette, utarbeider vi individuelle målsetninger i samarbeid med foreldrene og den lokale skolen. Disse målene tilpasses den unike situasjonen og behovene til hvert barn, og vi sørger for kontinuerlig oppfølging og justering av planene etter behov.

Veiledningen vi tilbyr gjennom skolehjelpen er omfattende og inkluderer direkte støtte i klasserommet, samt opplæring og rådgivning til skolens personale og foreldre. Våre terapeuter arbeider tett med lærere, miljøterapeuter og assistenter for å implementere effektive strategier og intervensjoner som fremmer positiv atferdsendring og læring. Vi gir også foreldrene verktøyene og støtten de trenger for å understøtte barnas læring og utvikling hjemme.